Gebruiksvoorwaarden

Belangrijke mededeling aan alle gebruikers
Door gebruik te maken van Qooling gaat u akkoord met deze voorwaarden, die u en uw medewerkers zullen binden. De voorwaarden omvatten, in het bijzonder, beperkingen van aansprakelijkheid zoals hieronder uiteengezet. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, geven we u geen licentie voor het gebruik van dit platform en deze software en moet u het bestelproces nu beëindigen.

Qooling zal ook worden aangeduid als “wij” en “ons”. Cliënt zal ook worden aangeduid als “u” en “gebruiker”.

1. DEFINITIES

De volgende termen hebben de hieronder vermelde betekenis:

 • 1.1 “Qooling Platform” betekent het Qooling online platform dat software levert om te helpen voldoen aan internationale veiligheidsnormen, zoals beschreven op www.qooling.com.
 • 1.2 “Account” of “Licentie” betekent de verschillende accounts. De verschillende soorten accounts zijn te vinden op de website: www.Qooling.com.
 • 1.3 “Licentievergoeding” betekent de (periodieke) account kosten die aan u in rekening wordt gebracht voor het recht om de software op het Platform te gebruiken.
 • 1.4 “Ondersteuningsdienst” Wij kunnen uitgebreide ondersteuningsdiensten aanbieden, afhankelijk van uw behoeften.
 • 1.5 “Intellectuele Eigendom” betekent alle wereldwijde rechten in en op intellectuele eigendom, met inbegrip van maar niet beperkt tot rechten op uitvindingen, handelsgeheimen, knowhow, technologie, onderzoeksinstrumenten, gegevens, software, verbeteringen en rechten van auteurschap en toeschrijving, al dan niet beschermd door octrooien of auteursrechten, en met inbegrip van, maar niet beperkt tot, octrooiaanvragen, octrooien, rechten op handelsgeheimen, auteursrechten, handelsmerken en andere exclusieve of niet-exclusieve rechten met betrekking tot intellectuele eigendom die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door een partij.
 • 1.6 “Betalingsschema” betekent het schema van betaling(en) met betrekking tot de uitvoering van de Services zoals uiteengezet in de Offertes of het Ondersteuningsservicecontract.
 • 1.7 “Persoonsgegevens” betekent alle informatie verkregen in verband met deze Overeenkomst die redelijkerwijs kan worden gebruikt om een individu te identificeren, inclusief maar niet beperkt tot volledige naam, contactinformatie, precieze locatie-informatie, of enige unieke identificator, of die anderszins kan worden beschouwd als “persoonsgegevens” of “persoonlijke informatie” onder de Richtlijn 95/46/EC van het Europees Parlement en de Raad inzake gegevensbescherming.
 • 1.8 “Standaardservice” is ondersteuning via de knop “ondersteuning” op de rechterkant van de website. De standaard responstijd is op werkdagen binnen 48 uur.
 • 1.9. “Diensten” of “Service-activiteiten” betekent het gebruik (gebruikslicentie) van het platform, inclusief standaardservice. Uitgebreide serviceondersteuning wordt op verzoek aangeboden in verschillende pakketten die worden beschreven in een “offerte voor ondersteuningsservices”.
 • 1.10 “Support Service Contract” betekent uitgebreide ondersteuning boven de standaard ondersteuning beschreven en overeengekomen in de offerte van Qooling die het Pakket bevat.
 • 1.11 “Serviceofferte” betekent overeengekomen offerte van Qooling met daarin de account(s) en standaardservice.
 • 1.12 “Vertrouwelijke informatie” betekent informatie die door de ene partij aan de andere is of is bekendgemaakt, maar die geen informatie bevat die: a) bij ontvangst, in het publieke domein, of die vervolgens in het publieke domein komt zonder enige schending van deze Overeenkomst; b) bij ontvangst reeds bekend bij de ontvangende partij; c) op elk moment na de datum van ontvangst, te goeder trouw ontvangen van een derde; of d) wettelijk verplicht om openbaar te worden gemaakt;
 • 1.13 “Documentatie” betekent de Documentatie beschreven in het Service Support Contract, Service Offerte en informatie verstrekt door Qooling over het gebruik van de software op het Platform;
 • 1.14 “Licentieovereenkomst” betekent de licentieovereenkomst tussen ons en u die de Klant toegang en gebruik van de software op het Qooling Platform verleent.
 • 1.15 “Gebeurtenis van overmacht” betekent elke oorlog, oproer, staking, natuurramp of door de mens veroorzaakte ramp, technische problemen of andere omstandigheden van soortgelijke aard waardoor u niet met de software van Qooling kunt werken, inclusief maar niet beperkt tot uitval van openbare of particuliere telecommunicatie. netwerken;
 • 1.16 “Systeem” of “Software” betekent de software op het Qooling-platform, software en gegevens die het Systeem vormen waarop het Qooling-platform draait

2. TOEKENNING EN TOEPASSINGSGEBIED VAN DE LICENTIE

Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Licentie of zoals toegestaan ​​door lokale wetgeving, verbindt u zich ertoe:

 • 2.1 In ruil voor betaling door u van de licentievergoeding zoals uiteengezet in de prijslijst gepubliceerd op www.qooling.com (de “Licentievergoeding”) en u ermee instemt deze voorwaarden na te leven, verleent Qooling u hierbij een niet-exclusieve , niet-overdraagbaar recht op gebruik van de Software. Qooling verkoopt de Software niet aan u. Qooling blijft te allen tijde eigenaar van de Software en het Platform. We leveren de Software en Documentatie alleen voor intern gebruik door uw bedrijf, en u stemt ermee in de Software of Documentatie niet te gebruiken voor wederverkoopdoeleinden.
 • 2.2 De Licentievergoeding is verschuldigd voor elke gebruiker van het Platform, afhankelijk van het account dat de gebruiker heeft gekozen en u stemt ermee in dat de Software niet zal worden gebruikt als een Licentie voor meerdere gebruikers of een netwerk dat het aantal gebruikers overschrijdt waarvoor de Licentievergoeding is is betaald.
 • 2.3 Alle licenties, serviceondersteuning en andere vergoedingen zijn niet-restitueerbaar, d.w.z. er zijn geen restituties of tegoeden beschikbaar voor perioden waarin u de software niet hebt gebruikt, deze slechts gedeeltelijk hebt gebruikt, software hebt vervangen door nieuwe of bijgewerkte software of deze hebt beëindigd Licentie vóór het einde van een maand van de Termijn.
 • 2.4 Alle Vergoedingen zijn exclusief alle belastingen, heffingen of rechten die van toepassing zijn op grond van enige rechtshandeling of opgelegd door de belastingdienst, tenzij anders vermeld in deze Licentie. De betaling van dergelijke belastingen, heffingen of rechten is uw verantwoordelijkheid.
 • 2.5 We kunnen een pre-autorisatie op uw creditcardaccount vragen voordat u de Software aanschaft om te controleren of de creditcard geldig is en over het benodigde geld of krediet beschikt om uw aankoop te dekken. U machtigt een dergelijke creditcardrekening om alle hierin beschreven bedragen te betalen, en machtigt ons om alle bedragen die in deze Licentie worden beschreven van die creditcardrekening af te schrijven. U stemt ermee in om ons bijgewerkte informatie over uw creditcardrekening te verstrekken op ons redelijke verzoek en op elk moment dat de eerder verstrekte informatie niet langer geldig is.
 • 2.6 De Licentievergoeding is niet door u verschuldigd tot een periode van 1 maand (de “Proefperiode”), maar is daarna maandelijks verschuldigd, met inachtneming van de voorwaarden van deze Licentie.
 • 2.7 Wij zullen serviceactiviteiten uitvoeren zoals hosting, monitoring, (software)updates en adviesdiensten. U betaalt ons in overeenstemming met de voorwaarden die zijn uiteengezet in deze overeenkomst, het serviceondersteuningscontract en de serviceofferte.
 • 2.8 Wij zullen het beheer en onderhoud van voornoemde diensten uitvoeren tegen de prestatiecriteria vermeld in deze voorwaarden, deze overeenkomst en bijbehorende contracten en offertes. Van alle gegevens wordt dagelijks een back-up gemaakt gedurende 14 dagen op trailing-basis. We maken dus elke 24 uur een back-up van het Systeem. Na 14 dagen zal de back-up van de vijftiende dag de back-up van de eerste dag overschrijven. Het herstellen van gegevens uit back-ups door ons maakt geen deel uit van deze overeenkomst. Voor deze service mogen wij, indien van toepassing en mogelijk, extra kosten in rekening brengen.

3. BEPERKINGEN

Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden of zoals toegestaan ​​door lokale wetgeving, verbindt u zich ertoe:

 • (a) de Software niet te kopiëren, of anderszins te proberen te kopiëren, anders dan voor een doel dat door deze Licentie is toegestaan;
 • (b) de Software niet te verhuren, leasen, in sublicentie te geven, uit te lenen, te vertalen, samen te voegen, aan te passen, te wijzigen of te wijzigen;
 • (c) de Software niet te demonteren, decompileren, reverse-engineeren of afgeleide werken te creëren op basis van het geheel of een deel van de Software, noch proberen om zoiets te doen, en
 • (d) om toezicht te houden op en controle uit te oefenen op het gebruik van de Software en ervoor te zorgen dat de Software wordt gebruikt door uw werknemers en vertegenwoordigers in overeenstemming met de voorwaarden van deze Licentie.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 • 4.1 U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten op de Software waar ook ter wereld ons toebehoren, dat de rechten op de Software aan u in licentie worden gegeven (niet worden verkocht) en dat u geen andere rechten op of op de Software hebt dan het recht om ze te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze licentie.
 • 4.2 In het geval dat u toegang heeft tot de Software in de vorm van broncode of in ontgrendelde codering (inclusief maar niet beperkt tot JavaScript of CSS), verbindt u zich ertoe en verbindt u zich ertoe geen enkel deel van de Software te kopiëren, aan te passen, aan te passen of anderszins openbaar te maken ( of anderszins een derde partij in te schakelen om hetzelfde te doen).
 • 4.3 U behoudt al uw eigendomsrechten op uw Documentatie van welke aard dan ook (inclusief afbeeldingen, spreadsheets en tekstbestanden) die door u zijn ingevoegd in of geüpload naar de Software en alle andere digitale gegevens en informatie die worden onderworpen aan of ingevoegd in de Software door u (de “Klantgegevens”). We garanderen geen nauwkeurigheid met betrekking tot de informatie in Klantgegevens en raden u ten zeerste aan goed na te denken over wat u verzendt, indient of plaatst naar of via de Software. U bevestigt hierbij dat u begrijpt dat alle informatie in Klantgegevens uw eigen verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat u, en niet wij, volledig verantwoordelijk bent voor alle Klantgegevens die u uploadt, plaatst, verzendt of anderszins beschikbaar stelt via de Software, evenals voor alle acties die door ons of andere personen worden ondernomen als gevolg van dergelijke Klantgegevens. Gegevens.

5. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

 • 5.1 U erkent dat de Software niet is ontwikkeld om aan uw individuele vereisten te voldoen, en dat het daarom uw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat de faciliteiten en functies van de Software zoals beschreven in de Documentatie aan uw vereisten voldoen.
 • 5.2 Wij zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens u, hetzij op grond van een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met de Licentie of Ondersteuningsdiensten voor:
  • (a) verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;
  • (b) bedrijfsonderbreking;
  • (c) verlies van verwachte besparingen;
  • (d) verlies of beschadiging van gegevens of informatie;
  • (e) verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
  • (f) enige indirecte of gevolgschade of schade
  • (g) enig indirect of gevolg(g) verlies van gegevens als gevolg van uitval van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken.tial verlies of schade
 • 5.3 Onze maximale totale aansprakelijkheid onder of in verband met deze Licentie of diensten, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, zal in alle omstandigheden beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan 12 maanden betaling van een door ons ontvangen Accountvergoeding.
 • 5.4 Deze Licentie beschrijft de volledige omvang van onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot de levering van de Software en Documentatie. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Licentie, zijn er geen voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden, expliciet of impliciet, die bindend zijn voor ons. Elke voorwaarde, garantie, vertegenwoordiging of andere voorwaarde met betrekking tot de levering van de Software en Documentatie die anderszins zou kunnen worden geïmpliceerd in of opgenomen in deze Licentie, hetzij door de wet, het gewoonterecht of anderszins, is uitgesloten voor zover toegestaan ​​door de wet.

6. LEVERINGSVOORWAARDEN EN PRIJZEN

 • 6.1 De prijs is gebaseerd op de door u gekozen account(s) en Pakket of het begrote aantal uren en eventuele aanvullende Diensten. Genoemde prijzen zijn per maand, exclusief BTW.
 • 6.2 Indien zich in het bovenstaande wijzigingen voordoen zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel die prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zoals grote noodzakelijke updates van de software, zal de prijsaanpassing in overleg met u plaatsvinden.
 • 6.3. Indien zich gedurende de looptijd van de overeenkomst een wijziging voordoet in de arbeidskosten en/of andere kosten van ons, als gevolg van (een) wijziging(en) in de betreffende cao, dan wel als gevolg van wetgeving, besluiten of besluiten van overheidsinstanties van dwingende aard, of indien zich wijzigingen voordoen in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen ed kunnen wij overgaan tot het doorvoeren van een wijziging van de contractprijs.
 • 6.4 Ieder jaar in juli hebben wij het recht om onze prijzen aan te passen op basis van de consumentenprijsindex (CPI) zoals berekend door het CBS in Nederland. Bij een negatieve CPI blijft de prijs gelijk en wordt deze niet verlaagd.

7. BETALING

 • 7.1 U dient ons de bedragen te betalen die in deze overeenkomst en de daarbij behorende offertes en contracten zijn vermeld, in overeenstemming met de aangegeven termijn.
 • 7.2 Alle bedragen die u op grond van deze overeenkomst moet betalen, worden volledig betaald, zonder verrekening of tegenvordering en, behalve voor zover wettelijk vereist, vrij van enige belastingaftrek of anderszins.
 • 7.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige korting of verrekening. Door het enkele verstrijken van deze betalingstermijn van 14 dagen bent u in verzuim. U bent niet bevoegd om haar betalingsverplichting jegens ons op te schorten, op welke grond dan ook.
 • 7.4 Bij niet tijdige betaling bent u een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan een rentepercentage van 1% per maand. Daarnaast bent u bij uitblijven van (of niet tijdige) betaling gehouden tot vergoeding van alle door ons noodzakelijkerwijs gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten (inclusief volledige kosten van rechtsbijstand), met een minimum van € 75,-.
 • 7.5 Indien u één of meer van zijn verplichtingen jegens onze nakomingsverplichtingen niet nakomt, worden automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat u de opeisbare bedragen (inclusief rente en kosten) volledig heeft betaald en zijn wij tevens gerechtigd te verlangen dat u onmiddellijke betaling en/of voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van haar verplichtingen, b.v. in de vorm van een bankgarantie, af te geven door een Nederlandse bankinstelling. De (contractuele) betalingsverplichtingen van u lopen voort tijdens de periode van de schorsing. U heeft dus voor die periode geen recht op vermindering van de bedongen totaalprijs/aannemingssom.
 • U heeft dus voor die periode geen recht op vermindering van de bedongen totaalprijs/aannemingssom. Ontvangen betalingen worden dan verrekend met de oudste openstaande factuur.
 • 7.7 We kunnen uw mogelijkheid om in te loggen op uw Account en onze (uitgebreide) Ondersteuningsdiensten onmiddellijk stopzetten of opschorten door middel van een schriftelijke kennisgeving (e-mail) als u de Licentievergoeding of de facturen voor Uitgebreide Ondersteuningsdiensten niet betaalt.

8. BEINDIGING

 • 8.1 We kunnen deze Licentie of enige Ondersteuningsdienst(en) onmiddellijk beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan u indien:
  • (a) u een materiële of aanhoudende schending van deze Licentie begaat die u niet herstelt (indien herstelbaar) binnen 14 dagen na de betekening van een schriftelijke kennisgeving waarin u wordt verzocht dit te doen; of
  • (b) u de Licentievergoeding een maand niet betaalt.
 • 8.2 U of wij kunnen deze Licentie of Pakket beëindigen door de andere partij 1 maand van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen.
 • 8.3 Bij beëindiging om welke reden dan ook:
  • (a) alle aan u verleende rechten onder deze Licentie of Pakket zullen ophouden en u en elk van uw gebruikers zullen onmiddellijk geen toegang meer hebben tot de Software en uw Gegevens; en
  • (b) u moet onmiddellijk alle activiteiten staken die door deze Licentie of Pakket zijn toegestaan;
 • 8.4 Als u ons schriftelijk verzoekt om deze Licentie te beëindigen, zullen wij redelijke inspanningen doen om alle Klantgegevens permanent te verwijderen zodra dit praktisch mogelijk is na een dergelijke datum die één maand na beëindiging is (de “Beëindigingsperiode”) (maar niet later dan twaalf maanden na ontvangst van een dergelijk verzoek), op voorwaarde dat we uw gegevens niet vóór het verstrijken van de Beëindigingsperiode zullen verwijderen. Als we vóór het verstrijken van de Beëindigingsperiode een schriftelijke bevestiging van u ontvangen dat u wilt dat wij al uw gegevens exporteren en aan u afleveren, zullen we dit doen, maar behouden wij ons het recht voor om kosten in rekening te brengen en van u te ontvangen, voorafgaand aan de levering van u Gegevens, onze redelijke kosten en uitgaven daarbij.

9. COMMUNICATIE TUSSEN ONS

 • 9.1 U kunt ons e-mails sturen op: info@qooling.com. Wij zullen de ontvangst hiervan bevestigen door schriftelijk contact met u op te nemen, normaal gesproken per e-mail.
 • 9.2 Als we contact met je moeten opnemen of je schriftelijk op de hoogte moeten stellen, doen we dat per e-mail op het adres dat je ons hebt opgegeven in je bestelling voor het account of het pakket.
 • 9.3 Houd er rekening mee dat elke kennisgeving die door u aan ons of door ons aan u wordt gedaan, wordt geacht onmiddellijk te zijn ontvangen en correct te zijn betekend wanneer deze op onze website is geplaatst, 24 uur nadat een e-mail is verzonden of drie dagen na de datum van plaatsing van een brief. 9.3 Please note that any notice given by you to us, or by us to you, will be deemed received and properly served immediately when posted on our website, 24 hours after an email is sent, or three days after the date of posting of any letter.

10. OVERMACHT

 • 10.1 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet uitvoeren of vertraging in de uitvoering van onze verplichtingen onder deze Licentie of Pakket die wordt veroorzaakt door overmacht.
 • 10.2 Als er overmacht optreedt die de nakoming van onze verplichtingen onder deze licentie beïnvloedt:
  • (a) onze verplichtingen onder deze Licentie worden opgeschort en de tijd voor de uitvoering van onze verplichtingen wordt verlengd voor de duur van de Overmacht; en
  • (b) we zullen ons redelijkerwijs inspannen om een ​​oplossing te vinden waarmee onze verplichtingen onder deze Licentie ondanks de Overmacht kunnen worden uitgevoerd.

11. VERTROUWELIJKHEID, VEILIGHEID EN PUBLICITEIT

 • 11.1 De partijen erkennen en erkennen het vertrouwelijke karakter van alle Vertrouwelijke Informatie.
 • 11.2 Geen van beide partijen mag Vertrouwelijke informatie gebruiken of openbaar maken anders dan:
  • a) aan zijn werknemers of onderaannemers voor zover nodig;
  • b) met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij; en
  • c) aan zijn professionele adviseurs.
 • 11.3 Elke partij stemt ermee in om de beveiligingsregelingen te implementeren die nodig kunnen zijn om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie wordt bewaard. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van de persoonsgegevens/privacy van zijn gebruikers. Opdrachtgever zal de nodige maatregelen nemen om de naleving van de wettelijke (EU) regels en voorschriften met betrekking tot persoonsgegevens en privacy van zijn gebruikers te verzekeren. Indien nodig ondertekenen partijen een Verwerkersovereenkomst.
 • 11.4 Geen van beide partijen mag reclame maken voor of openbaar maken van zaken met betrekking tot het bestaan ​​of de inhoud van deze overeenkomst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Wij hebben het recht om naar u als Klant te verwijzen en uw naam in onze portefeuille op te nemen. Wij hebben het recht om deze informatie op onze website, in presentaties, banners, etc. te publiceren om onszelf te promoten.
 • 11.5 U zult ons vrijwaren tegen alle verliezen, kosten [including solicitor], uitgaven, eisen of aansprakelijkheid, hetzij direct, indirect, gevolg of anderszins, en hetzij voortvloeiend uit contract, onrechtmatige daad [including in each case negligence], of billijkheid of anderszins, opgelopen als gevolg van onbevoegde openbaarmaking of gebruik van de Vertrouwelijke Informatie.

12. ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN

 • 12.1 We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze Licentie overdragen aan een andere organisatie of entiteit, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of onze verplichtingen onder deze Licentie.
 • 12.2 U mag uw rechten of uw verplichtingen onder deze Licentie of Pakket alleen overdragen aan een andere persoon of entiteit als wij hier schriftelijk mee instemmen.
 • 12.3 Deze licentie vormt samen met de contracten en overeengekomen offertes de volledige overeenkomst tussen ons en vervangt en vernietigt alle eerdere overeenkomsten, beloften, toezeggingen, garanties, verklaringen en afspraken tussen ons, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot het onderwerp ervan. U stemt ermee in dat u geen rechtsmiddelen zult hebben met betrekking tot enige verklaring, verklaring, verzekering of garantie (ongeacht of deze onschuldig of nalatig is gedaan) die niet in deze Licentie is uiteengezet. U stemt ermee in dat u geen aanspraak kunt maken op een onschuldige of nalatige verkeerde voorstelling van zaken of een nalatige onjuiste voorstelling van zaken op basis van een verklaring in deze licentie of enig document waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen.
 • 12.4 Als we er niet op aandringen dat u een van uw verplichtingen onder deze Licentie nakomt, of als we onze rechten jegens u niet afdwingen, of als we dit uitstellen, betekent dat niet dat we afstand hebben gedaan van onze rechten jegens u en zullen betekent niet dat u die verplichtingen niet hoeft na te komen. Als we afstand doen van een verzuim van u, doen we dit alleen schriftelijk en dat betekent niet dat we automatisch afstand doen van een later verzuim van u.
 • 12.5 Elk van de voorwaarden van deze Licentie werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of bevoegde autoriteit besluit dat een van deze onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige voorwaarden volledig van kracht.
 • 12.6 U mag geen van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst uitbesteden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wij.
 • 12.7 We kunnen de uitvoering van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uitbesteden. We kunnen, zonder uw toestemming, personen inhuren op basis van onderaanneming of consultancy, al dan niet opererend onder een bedrijfsstructuur, om te helpen bij het verlenen van Diensten op grond van deze Overeenkomst.

13. VRIJWARING BIJ OVERNAME VAN PERSONEEL

 • 13.1 Het is u niet toegestaan ​​personeel of onderaannemers van ons in dienst te nemen of in dienst te nemen, op welke wijze dan ook, direct of indirect, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de door en tussen u en ons gesloten overeenkomst, alsmede gedurende een periode van 24 maanden na beëindiging van de overeenkomst.
 • 13.2 Indien u zonder toestemming van ons handelt in strijd met het bepaalde in lid 1 van dit artikel verbeurt u ons een boete van € 20.000 en € 750,- per betrokken medewerker/onderaannemer per week of gedeelte van een week dat de inbreuk voortduurt.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Amsterdam, Nederland.

Klachten

Onze kernwaarde is onze klanten blij maken. We doen er alles aan om het u naar de zin te maken, en soms kan dit mis gaan. Wanneer u een dergelijke ervaring heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Vragen

Mocht u vragen hebben over de gebruiksvoorwaarden, neem dan gerust contact met ons op via:info@qooling.com